fbpx

Нови функции в Пакета за планиране на пасивни сгради (PHPP 10)

 1. Пакетът за планиране на пасивни къщи 10 (PHPP 10) беше пуснат на английски език и получихме много въпроси относно новото в тази актуализирана версия на пакета.

Новото издание на PHPP включва допълнителни методи за оценка и спомагателни изчисления. Полетата за въвеждане, работните листове и ръководството също са реорганизирани и преструктурирани. Инструментът за импортиране и експортиране, предоставен под формата на макрос, също беше допълнително разработен и допълнен с отделен макрос за актуализиране на компоненти и климатични данни. Разработен е допълнителен инструмент за подпомагане на въвеждането на данни за различните повърхности и обеми.

Като цяло, в РНРР 10 са направени следните промени:

 1. Файлов формат – PHPP 10 ще продължи да се показва в често използвания формат на Excel *.xlsx., но вече не е съвместим с предишния файлов формат на Excel *.xls или Excel 2003.
 2. Работни листове – Добавени са два нови работни листа: Moni и Addl Vent 2. Работният лист за преглед, който беше скрит в PHPP 9, e допълнително разработен и
  активиран.
 3. Помощ при въвеждане – За въвеждане на специфични данни, като отопляемата площ или вентилационния обем, е подготвен набор от вторични изчисления и се предоставят чрез инструмента Данни за стаята.
 4. Заглавни части – Заглавните части на всички работни листове са опростени и подчертани с различни цветове за по-добра ориентация.
 5. Формат на клетките – форматите на клетките за въвеждане и резултати са намалени за по-добър преглед и яснота.
 6. Допълнителни инструменти – PHPP 10 е допълнен с допълнителни инструменти, които подпомагат от една страна събирането на входни данни а от друга страна документирането на промените в резултатите по време на проекта.
 7. designPH –  допълнително разработен и достъпен за въвеждане на 3D данни в PHPP 10.
 8. Актуализирано ръководство под формата на онлайн наръчник.

Следните работни листове са преработени или допълнени:

Резултати

 1. Верификация – Въвеждането или изборът на настройки на проекта като използване на сградата, енергиен стандарт или брой обитатели е преструктуриран.
  Допълнителното изискване за охлаждащия товар в горещ климат вече не е приложимо. Последните проучвания показват, че така или иначе се получава изключително малък охладителен товар, ако изискването за охлаждане и отнемане на влагата е изпълнено.
  За защита от влага е въведено минимално изискване за строителните компоненти въз основа на относителната влажност на въздуха.
  За модернизиране на EnerPHit вече са налични специфични стойности на строителните компоненти за различни температурни зони.
 2. Варианти – Този работен лист беше допълнен с входни променливи за генериране на възобновяема енергия от слънчеви топлинни системи и фотоволтаици.
 3. PHeco – В PHPP 10 е въведен нов инструмент PHeco, който представлява работен лист и е предназначен за икономически изчисления, свързани с мерките за енергийна ефективност в сградите.
 4. Проверка – С нови или коригирани проверки за правдоподобност.
 5. Преглед – Този работен лист е преработен и доразработен, включително с нови диаграми с резултати и колона за експортиране на данни, което позволява прехвърлянето на подходяща информация в базата данни на проекта за пасивна сграда.
  Тук може да се въведе и дефиниран от потребителя текст на допълнителни езици.
 6. НОВО Moni – В този работен лист изчислението на PHPP може да се коригира спрямо действителните гранични условия, като метеорологични данни или стайни температури, в даден период на измерване, за да се направят действителните стойности на потреблението сравними с резултатите от изчислението в PHPP.

Данни за въвеждането при отопление

 1. Климат – Добавено е въвеждане на температурното нарастване през лятото, за да се оцени топлинния комфорт дори при по-топло време или климатични условия, например във вътрешността на града.
  Добавени са или са актуализирани  климатични данни за различни локации.
  Форматът за климатичните данни е разширен и проектната температура за критерия за топлинен комфорт вече е част от климатичните данните.
 2. U-стойности – Входящите данни за U-стойности на частите на сградата вече могат да бъдат копирани като блок, който да бъде вмъкнат в друг PHPP файл.
  Вторичните изчисления за U-стойности са пренаредени за по-добър преглед и вече са възможни няколко за всеки случай.
  Добавено е вторично изчисление за по-сложни строителни компоненти с много слоеве или секции.
  Други нови функции са вторичните изчисления за влиянието на температурата върху ламбда стойността и за определяне на добавка към U-стойността за механични крепежни елементи.
 3. Площи – Има допълнителни три групи площи с различно дефинирани от потребителя коефициенти за редуциране на температурата за сградни елементи, граничещи със зони с по-ниска температура. Налично е и вторично изчисление за определяне на тези коефициенти.
  За топлинните мостове вече се показва предупредително съобщение за ниски повърхностни температури, което също зависи от относителната вътрешна влажност.
  Предоставено е вторично изчисление за оценка на коефициента на топлинен мост от вътрешни дренажни тръби, които се вентилират през покрива.
  За проекти в южното полукълбо вече не е необходимо отразяване на всички сградни елементи, както се изискваше в PHPP 9. Преобразуването на наличната слънчева радиация въз основа на ориентацията на сградата е ​​автоматично.
 4. Земя – Подобрена е оценката на енергийните потоци през подови плочи или тавани на сутерени за локации в умерен климат.
 5. Компоненти – Този работен лист вече включва нови категории компоненти за термопомпи и комбинирани вентилационни и сплит модули.
  Добавени са параметри за рекуперация на топлина и влага през охлаждащия период (лято) за вентилационните уреди.
  Специфичните данни за прозорците са разширени, за да има цели прозоречни системи, което позволява въвеждането на прозорци с множество стъкла и напречни греди.
  Сега се показват процентите на отделните компоненти спрямо общите групи площ.
  Функцията за филтриране на сертифицирани компоненти позволява да се намалят опциите за избор само до тези компоненти, които са подходящи за даден климат.
 6. Прозорци – Въвеждането на прозрачни компоненти е разширено и сега също така позволява въвеждане на прозорци с множество стъкла или окачени фасади в един ред. По този начин могат да бъдат въведени стойности за профили на прагове или геометрията на различни секции на рамката.
  Опцията за въвеждане на номер на позиция е добавена към описанието на прозореца, за да се подобри разпределението на прозорците към съответните проектни документи.
  Критерият за комфорт за прозрачни строителни компоненти е актуализиран.
  Диаграмата с баланса на слънчевите печалби и загубите от пренос вече е налична и за летния период.
 7. Вентилация – Възстановяването на топлината и влажността през лятото от уреда вече може да се вземе предвид при работата на вентилационните модули.
  Входящите данни и резултатите от множество вентилационни модули в работните листове Допълнителна вентилация и Допълнителна вентилация 2 и други работни листове вече са обобщени в работния лист Вентилация.
 8. НОВО: Допълнителна вентилация 2 – Копие на работния лист Допълнителна вентилация за въвеждане на допълнителни вентилационни модули в случай на много големи или сложни проекти. Ако е необходимо, работният лист може да се копира няколко пъти. След това резултатите от тези работни листове ще бъдат обобщени в работния лист Вентилация.

Данни за въвеждането при охлаждане

 1. Лято – Този работен лист е допълнен със стрес тест за летен комфорт, когато се използват концепции за пасивно охлаждане. Летният комфорт и честотата на прегряване са силно зависими от поведението на обитателите в сградата, което влияе на фактори като обмен на въздух през прозорците през лятото, нощна вентилация, временно засенчване или вътрешни топлинни печалби.
  Освен набор от предварително дефинирани рискови параметри, е възможно и ръчно въвеждане на различни потребителски поведения.
 2. Охлаждащи модули – Този работен лист е преструктуриран.
  Сезонният коефициент за енергийна ефективност на охладителните модули вече може да се определи по-точно въз основа на свойствата на устройството.
  Други типове операции, напр. добавени са комбиниране на подаващ въздух и рециркулационно охлаждане през вентилационната система.
  Могат да се имат предвид два различни режима на работа за подаващ въздух и рециркулационно охлаждане: оптимизиран за охлаждане или за изсушаване.

Данни за въвеждането на първичната енергийна стойност

 1. БГВ + Разпределение – Концепцията за подаване на топлина може да бъде посочена тук, за да се направи проверка на правдоподобността за посочените температури на подаване.
  Вече се прави разлика между лято и зима при изчисляването на битовата гореща вода и загубите за отопление на помещенията.
  Вече могат да се въвеждат различни температури на потока и други настройки за всяка колона или за всяка тръбна секция. По този начин могат да се вземат предвид различни разпределителни системи и сега е възможно и въвеждането на системи с модули с топлинен интерфейс.
  Циркулацията на битова гореща вода в жилищните сгради вече се приема стандартно на 24 часа в денонощие и въвеждането на броя обитатели на ден за изискванията за битова гореща вода е добавено за случаите, когато се различава от средната заетост в PHPP.
  Нова диаграма предоставя графична информация за разхода на енергия за генериране на топла вода и загуби при разпределението.
 2. Слънчева БГВ – Този работен лист вече може да бъде свързан с изчислението на съответния варианта. Конкретните параметри на варианта са дефинирани и могат да бъдат активирани от лявата страна на работния лист.
 3. ФВ – Този работен лист вече може да бъде свързан с изчислението на съответния вариант. Конкретните параметри на варианта са дефинирани и могат да бъдат активирани от лявата страна на работния лист.
 4. Електричество – Този работен лист е преструктуриран и са добавени входове за изчисляване на потреблението на енергия, когато уредите не работят (напр. режим standby).
  Стандартните стойности и структурата за входящите данни за повечето домакински уреди са актуализирани до текущите стандарти за ефективност. Изчисляването на нуждата от електроенергия за малки устройства и електроника е разширено.
  Сумата от потреблението на електроенергия за различните нужди на енергия се показва в долната част на работния лист.
 5. Нежилищна употреба – Допълнени са входящите данни за профилите с информация за относителното присъствие на лица.
  Могат да бъдат зададени до 60 определени от потребителя профила.
 6. Електричество нежилищни – Този работен лист е преструктуриран. При изчислението на офис сгради е възможно да се изберат стандартни електрически устройства. Сумата от потреблението на електроенергия за различните нужди на енергия се показва в долната част на работния лист също под формата на графика.
 7. Доп електричество – Този работен лист е преструктуриран и допълнен с няколко опции за входящи данни дефинирани от потребителя.
 8. ВТП (вътрешни топлинни загуби) – За изчисляване на вътрешните топлинни печалби сега се взема предвид разликата между загубите при разпределение и съхранение през лятото и зимата.
  Също така е възможно да въведете някои дефинирани от потребителя стойности за каквито и да било непредвидени топлинни печалби.
 9. ВТП Нежилищни – Що се отнася до нежилищните сгради, сега се разглежда разликата между загубите при разпределение и съхранение през лятото и зимата.
  По същия начин е възможно също така да въведете някои дефинирани от потребителя стойности за всякакви непредвидени топлинни печалби.
  За вътрешни топлинни товари от обитателите са добавени няколко реда, за да се даде възможност за диференцирано въвеждане.
  Получените топлинни товари от различните вътрешни източници са ясно показани чрез графика в долната част на работния лист.
 10. ПЕВИ (Първична енергия от възобновяеми източници) – В работния лист ПЕВИ вече е възможен избор на до 4 различни топлинни генератора, което позволява диференцирано въвеждане за по-сложни проекти.
  Изчислението на бюджета за биомаса е преразгледано.
  За жилищни и офис сгради е добавено определянето на специфично за проекта изискване за първична енергия. Това изискване се взема предвид в случай на сгради с висока плътност на обитаване.
 11. ТП – Този работен лист е преработен и сега използва данните за устройството от работния лист Компоненти.
  Вече е възможно да се вземат предвид системи с рециркулационно отопление и термопомпи въздух-въздух.
 12. Централно отопление – Изчисляването на ефективността на централното отопление вече се извършва отделно за лятото и зимата.

PHPP 10 съдържа и допълнителни инструменти (отделни Excel файлове):

 1. PHPP Tools – Следните инструменти са интегрирани във външен файл:
  • Интерфейс за импортиране и експортиране
  • Импортиране (от PHPP9 към PHPP 10)
  • Настройка на профила
  • XXL: за добавяне на редове
  • НОВО: Актуализация на компонентите
  • НОВО: Актуализация на климатичните данни
 2. НОВО: Инструмент за данни на помещенията (Room Data) – Инструментът за данни за помещенията, позволява систематично определяне на основни входни променливи за PHPP, като предоставя помощ особено за сложни проекти. Лесно може да се разширява и адаптира в зависимост от изискванията на проекта. Изчислените междинни резултати могат да бъдат прехвърлени в PHPP.
  Този файл съдържа шаблони за вторични изчисления към PHPP в различни работни листове. Той също така служи за документиране на промени в изчисленията, което е много полезно при комуникацията между участниците в проекта.
  Освен това, файлът включва и работен лист за запис, който съдържа запис на промените по време на планирането и тяхното въздействие върху основните резултати за енергийна ефективност на сградата, като по този начин ги прави проследими.
 3. НОВО: SFH PHPP-Aid – Този файл е инструментът Room Data за малки, прости сгради. Вторичните изчисления, които съдържа, служат като документация и впоследствие позволяват бързо и лесно въвеждане на данни в PHPP.

 

Източник: Passive House Institute (PHI, Germany)

Споделете този пост

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Абонирайте се за нашия бюлетин

Бъдете в течение с последните новини за стандарта за Пасивните сгради, за разработвани проекти, предстоящи събития и курсове.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

+359 889 436031

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Пасивна Къща България ЕООД

Адрес:
бул. Христо Ботев 112
1202 София, България

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.